Statut Stowarzyszenia ŁSDR

Stowarzyszenie Drone RacinguStatut

Cele i środki działania Łódzkiego Stowarzyszenia Drone Racingu

Statut Łódzkiego Stowarzyszenia Drone Racingu:

  1. Celem działania Stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu sportowego, upowszechnianie i popularyzacja drone racingu w Polsce a przede wszystkim w Województwie Łódzkim.
  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1/ zrzeszania stowarzyszeń i innych podmiotów zajmujących się rozwojem drone racingu,
2/ proponowania kierunków rozwoju drone racingu w Polsce i w województwie łódzkim,
3/ organizowania współzawodnictwa sportowego na terenie kraju,
4/ udziału i współudziału w organizowaniu szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów i sędziów,
5/ inicjowania i prowadzenia działalności informacyjnej na temat drone racingu,
6/ sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia statutu, uchwał władz oraz zasad uprawiania drone racingu,
7/ prowadzenia działalności promocyjnej w zakresie drone racingu,
8/ współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach popierania rozwoju drone racingu,
9/ wspierania członków Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych,
10/ popularyzacji dobrych obyczajów drone racingu,
11/ ustalania kalendarza imprez,
12/ wskazywania kandydatów do kadry narodowej,
13/ prowadzenia szkolenia drone racingu, organizacji zawodów , obozów, pokazów, kursów, warsztatów i odczytów,
14/ prowadzenia własnych ośrodków drone racingu,
15/ współdziałania z międzynarodowymi organizacjami drone racingu oraz udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
16/ popierania wszelkich form działalności kulturalnej związanej z drone racingiem
17/ prowadzenia działalności wydawniczej na potrzeby Stowarzyszenia  i jego członków, a także inicjowania i popierania wydawania czasopism i podręczników o tematyce drone racingowej,
18/ popierania rozwoju drone racingu wśród dzieci i młodzieży,
19/ prowadzenia statystyk sportowych  drone racerów i analizowania jej wyników,
20/ wspierania organizowania nowych stowarzyszeń drone racingowych,
21/ realizacji zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową i samorządową,
22/ prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
23/ rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.